januari 31, 2023

Waarom moet ik gaan stemmen?

Waterschappen zorgen ervoor dat u kunt wonen en werken in een land dat voor een belangrijk deel onder de zeespiegel ligt.
En dat doen zij met de waterschapsbelastingen die door u betaald worden.

Waterschapszaken zijn dan misschien niet sexy, maar wel van levensbelang: voor u en voor de volgende generaties.


Want de waterschappen zorgen met een langetermijnvisie voor het leefbaar en bewoonbaar houden van Nederland.

De 21 waterschappen in Nederland geven gezamenlijk meer dan 2,8 miljard van uw belastinggelden uit en dat vraagt om een attent en betrokken waterschapsbestuur dat waarborgt dat uw geld efficiƫnt en kostenbewust wordt uitgegeven: het waterschap als waarborgdemocratie.

Met een stijgende zeespiegel, veranderend klimaat en een dalende bodem staat het waterschap voor grote inspanningen.
Dat vraagt een modern en interactief waterschap en een interactief en samenwerkend waterschapsbestuur, met netwerkende bestuurders die een brug kunnen slaan tussen de burgers en bedrijven enerzijds en de waterschapsorganisatie anderzijds: over de uitvoerende, praktische werkzaamheden van het waterschap.

Er bestaan geen socialistische, liberale of christendemocratische dijken, maar alleen stevige dijken die op hoogte zijn.
In het algemeen bestuur wordt dan ook vooral vergaderd en besloten over praktische zaken, zoals dijken en gemalen, waterzuivering en visstandsbeheer.

Met politieke idealen en een kortetermijnvisie kun je binnen het waterschapsbestuur ook niet zo veel. Tot 2009 werden waterschapsbestuurders gekozen via een personenstelsel. Dat leverde betrokken bestuurders op met kennis van zaken en een brede maatschappelijke achterban. Voor een interactief en netwerkend waterschap heeft dat vele voordelen. In 2009 is er voor de waterschapsverkiezingen een lijstenstelsel ingevoerd.

Alhoewel het in eerste instantie niet de bedoeling van de wetgever is geweest, heeft deze wetswijziging het wel mogelijk gemaakt dat de politieke partijen zich met het waterbeheer zijn gaan bemoeien. En dat leidt soms ook tot baantjesjagers die in het bestuur van een waterschap gaan zitten, maar zich nauwelijks betrokken voelen bij het werk ervan.

Op wie zou ik kunnen gaan stemmen?

Laat uw stem niet bepalen door politiek-ideologische motieven. Deze spelen binnen het waterschap als functionele overheid nauwelijks een rol. Stem op mensen, mannen of vrouwen, die praktisch, betrokken en benaderbaar zijn. 

Die mensen kunt u soms vinden bij politieke partijen, maar zeker bij de echte waterschapspartijen zoals het waterplatform Groen, Water & Land, de Algemene Waterschaps Partij en anderen.

Kortom, stem bewust voor samenwerkende bestuurders die kunnen waarborgen dat uw belastinggeld kostenbewust wordt uitgegeven.