januari 31, 2023

Over Groen, Water & Land

Het waterplatform Groen, Water & Land (GW&L) is een moderne waterschapspartij, maar wel met een geschiedenis die meer dan honderd jaar terug gaat, zonder politieke of levensbeschouwelijke banden.

GW&L is actief in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, het gebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

In 1970 bestonden er in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal nog ongeveer 150 waterschappen die in de loop van de jaren stapsgewijs zijn samengevoegd tot één: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.


De bestuurders van die 150 waterschappen werden allemaal gekozen via een personenstelsel. Maar om die individueel gekozen bestuurders toch een goede achterban te verschaffen, bestonden in vele waterschappen specifieke waterschapsverenigingen, echte netwerken binnen de waterschappen voor een uitwisseling tussen waterschap, waterschapsbestuurders, burgers en bedrijven.

In 2009, de eerste waterschapsverkiezing met een lijstenstelsel, hebben de waterschapsverenigingen die toen nog bestonden het waterplatform Groen, Water & Land opgericht. Als een hedendaagse netwerkorganisatie tussen het waterschap enerzijds en burger en bedrijfsleven anderzijds.

GW&L is momenteel de grootste fractie in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het hoogheemraadschap en bij de komende verkiezingen dan ook Lijst 1 bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Met een kandidatenlijst, waardig voor een moderne netwerkorganisatie: met 24 mannen en 24 vrouwen afwisselend op de lijst, met mensen vanuit het hele gebied, van Landsmeer tot Texel, van Castricum tot Enkhuizen en van jong (17 jaar) tot vol levenservaring (79 jaar).

Met platteland en stedeling, met agrariërs (melkvee, akkerbouw, bollen, biologisch, zorgboerderij en meer) en recreanten (hengelsport, watersport, zwemmen in open water, strandexploitatie en meer), met cultuurhistorie (historische verenigingen, poldermolens, archeologie, poldermuseums en meer), met heel veel praktische kennis (weg- en waterbouw, landbouw, groenvoorzieningen, drijvende woningen, klimaatbestendig bouwen en meer) en deskundigheid (juridisch, bestuurskundig, communicatie, financieel, natuur en milieu, onderwijskundig en meer), met heel veel (bestuurlijke) ervaring (binnen het waterschap, gemeente, provincie, internationale organisaties, universiteit, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) en meer.

Kortom, een lijst gericht op samenwerking en interactie, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid en een kostenbewuste uitvoering van het waterbeheer gewaarborgd is.

Om de inzichten van Groen, Water& Land over het waterschap en het waterschapsbestuur te kunnen delen met alle burgers, bedrijven en bestuurders, hebben wij deze website opgezet.
Zodat iedereen bewust zijn of haar stem kan uitbrengen.

Wilt u meer weten over het waterplatform Groen, Water & Land, bezoek dan onze website: Groen, Water & Land.